There are no easy answers... but there are simple answers.

Vastgoedadvies

D&M Properties staat voor maakbare oplossingen. Wij adviseren om te realiseren. Daarom zijn onze adviezen altijd concreet en realistisch.

Onze kennis is waardevol bij uw investeringsanalyses en de doorlichting van uw vastgoed portefeuille. Wij berekenen planschades, treden op als intermediair in geschillen, maar zijn ook inzetbaar bij de stroomlijning van uw werkproces, uw rapportagestructuur of de inrichting van uw projectorganisatie.

 

Onze specialismen zijn ontstaan door het toepassen van kennis in de praktijk.

 

Het Magazijn te Nijmegen een prachtige combinatie van restauratie en nieuwbouw

 

Expertise

Het beoordelen van een investering ten opzichte van de gestelde rendementsvereisten.

De stichtingskosten worden gedetailleerd en per onderdeel bepaald. Deze worden in meerjarige overzichten afgezet tegen de opbrengsten en de operationele kosten. Zo ontstaat inzicht in de operationele kasstroom van een project. Tenslotte wordt de kasstroom samengevoegd met de kapitaallasten zodat het rendement op het eigen vermogen te bepalen is. Dankzij deze analyses kunt u uw investeringsbeslissingen baseren op betrouwbare data en heldere prognoses. 

In een haalbaarheidsanalyse worden de kosten en de baten van een project tegen elkaar afgezet.
Op basis van deze analyse kunt u bepalen in welke mate een investering haalbaar is.

Het ontwikkelen van vastgoed vraagt een periode van meerdere jaren. In deze tijd kunnen zich verschillende scenario’s voordoen die invloed hebben op de opbrengsten.
Gedurende een periode van enkele jaren kunnen inflatie, kostenindices, arbeidskosten en dergelijke zich zeer verschillend ontwikkelen. Met scenarioberekeningen kunnen we de gewenste scenario’s samenstellen (bijvoorbeeld ‘best case’- en ‘worst case’-scenario’s) en kunnen we het project per scenario doorrekenen. Op deze wijze kunt u kwantificeren wat de effecten van diverse ontwikkelingen op uw project zijn.

De beoordeling van een investering begint bij een compleet en betrouwbaar inzicht in de stichtingskosten.
Met een stichtingskostenopzet is een compleet overzicht gegarandeerd, er zijn geen ‘vergeten’ posten en we specificeren de hoogte van de kosten per post. U komt niet voor verrassingen te staan en hebt duidelijke uitgangspunten voor de verdere uitwerking van uw project.

Analyse van een of meerdere kostenposten en vergelijking daarvan met de meest recente kengetallen en referentieprojecten.
Niet zelden loopt een project vast op een geschil over een kostenpost. Dit kan een aannemersbegroting zijn, maar ook een discussie over honoraria, leges of verkoopkosten. Een kostprijsanalyse stelt u in staat uw standpunt in een discussie of geschil te onderbouwen. Deze onderbouwing is zelfs in te zetten bij juridische geschillen.

In kaart brengen van alle opbrengsten en zo nodig de ontwikkeling daarvan in tijd uitzetten.
Vaker dan over de verschillende kostenposten ontstaat discussie over de opbrengst(potentie) van een project. Dankzij een opbrengstanalyse krijgt u inzicht in de te verwachten opbrengsten. 

Budgetten vaststellen voordat er kosten gemaakt worden.
Te ruim budgetteren biedt zekerheid, maar maakt projecten vaak onhaalbaar. Te krap budgetteren levert spanningen op tijdens het proces en risico op vertraging of kostbare aanpassingen. Kortom, een budget moet realistisch en betrouwbaar zijn. Het bepalen van een budget voor een langlopend project met grote uitgaven is echter niet eenvoudig. De rekenwijzen van D&M zijn gebaseerd op een zeer groot aantal kengetallen en referentiewaarden. Data die bovendien altijd actueel zijn. Op basis van deze modellen en onze praktijkervaring kunnen wij vanaf het prille begin  realistische budgetten en bijbehorende specificaties afgeven. 

De grondwaarde van een project is vaak een van de grootste kostenposten.
Marktwaarde, maar ook werkelijke kosten, boekwaarde, historische kostprijs en verschillende andere uitgangspunten bepalen de grondwaarde. Samen bekijken wij wat voor uw project een relevant uitgangspunt is en op basis van de kosten- en batenanalyse van een project berekenen we de grondwaarde. We kunnen dit ook doen op basis van meerdere uitgangspunten om zo verschillen te verklaren.      

Winst maken op een project is de premie voor het nemen van risico’s en het beschikbaar stellen van risicodragend kapitaal.
Wij zijn dan ook van mening dat winst onderdeel is van de kostprijs en dat winst gebaseerd is op de risico’s die zich kunnen voordoen. Om dit te bepalen is het essentieel om zicht te hebben op de risico’s, de kans dat deze zich voordoen, het effect dat zij kunnen hebben op het project en de mate van gelijktijdigheid van de diverse risico’s. De gestructureerde aanpak van D&M maakt het mogelijk alle risico’s vast te stellen, hun effect te bepalen en te koppelen aan de planning. Zo krijgt u vroegtijdig een reëel inzicht in de mogelijke risico’s. Daar waar nodig is dit inzicht te vertalen naar financiële buffers, maar veel vaker leiden onze analyses tot een aanpassing van de contractuele afspraken waarbij de risico’s verlegd worden naar de partij met de meeste draagkracht. Deze mogelijkheid wordt vaak over het hoofd gezien, maar heeft al een aantal maal geleid tot het haalbaar maken van een project.