Privacyverklaring d.d. 11 mei 2021

 

PRIVACYVERKLARING

T.B.V. D&M Properties b.v. en de aan haar gelieerde ondernemingen

 

D&M Properties bv verwerkt persoonsgegevens. Wij informeren u hierover graag duidelijk en transparant. In deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door D&M Properties bv (afgekort tot D&M) en de aan haar gelieerde ondernemingen. 


Kijk op www.dmproperties.nl voor meer informatie over D&M, contactgegevens en het volledige privacybeleid.  

 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook een (pas)foto is een persoonsgegeven. De privacywetgeving is ook van toepassing op een combinatie van gegevens die kan leiden tot de identificatie van een persoon. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, religieuze overtuiging of politieke voorkeur. 

 

Van wie verwerkt D&M persoonsgegevens? 
D&M verwerkt gegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad zoals:

 

  • Contractpartijen
  • Zakelijke relaties
  • Medewerkers van contractpartijen waarmee zij regelmatig samenwerken of hebben   samengewerkt
  • Zakelijke relaties waarmee contact is geweest en die mogelijk voor D&M relevant zouden kunnen zijn
  • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn of met wie wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

 

Welke persoonsgegevens verwerkt D&M?
Wij verwerken naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, beroep of gegevens omtrent huidige werkzaamheden, titel, functie binnen de onderneming van de werkgever, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en naam van eventuele partner.

 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. 

 

Waarom verwerkt D&M  persoonsgegevens?
Als u een zakelijke relatie bent van D&M dan hebben we uw persoonsgegevens nodig om om onze doelstellingen te verwezenlijken en u te kunnen benaderen voor samenwerking, verstrekken van adviezen dan wel het voldoen van verplichtingen. 
 

Indien u relevant bent voor D&M, dan gebruiken we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te onderhouden en u te informeren over de activiteiten van D&M. 


 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of informatieve doeleinden, bijvoorbeeld om u in te lichten over een nieuwe activiteit van D&M.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom uw werkzaamheden.

 

Hoe verwerkt D&M persoonsgegevens?
D&M verwerkt persoonsgegevens in ons systeem “Outlook 2013” en in de administratieve applicatie van D&M.


Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van D&M en worden alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt. Alleen medewerkers die uit hoofde van hun functie zijn gemachtigd kunnen uw gegevens inzien. Directieleden kunnen uw persoonsgegevens alleen inzien of wijzigen als zij daar gelet op hun functie toe bevoegd zijn. 
 

Met wie worden gegevens gedeeld?
D&M deelt uw persoonsgegevens niet met externe partijen, tenzij zij daartoe door de wet of het openbaar gezag verplicht wordt.

 

Bewaren

Gegevens gerelateerd aan uw bedrijf, functie of expertise worden bewaard, voornamelijk om met u contact te kunnen opnemen zodra dit voor D&M relevant is. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

 

Welke rechten heb ik?
U hebt het recht  om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren, aan te vullen, te (laten) verwijderen en om de verwerking te beperken. 

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door D&M kunt u terecht bij de algemeen directeur van D&M via info@dmproperties.nl of het secretariaat via secretariaat@dmproperties.nl.
 

Wijzigingen privacy beleid 
D&M behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt het privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via onze website www.dmproperties.nl.