Attitude is a little thing that makes a big difference.

Vastgoedmanagement

Projectmanagers en interim bestuurders; De professionals die dit vak verstaan en de persoonlijkheid bezitten om de mensen en  processen die hiervoor nodig zijn aan te sturen zijn niet altijd binnen de organisatie voorhanden. D&M Properties is in staat om deze competentie voor kortere of langere periode aan uw organisatie toe te voegen. Dit betreft zowel interim management als de aansturing van uw project(en).

 

 

 

Expertise

Grootschalige ontwikkelingen moeten op een ander schaalniveau bestuurd worden.
Het gaat hierbij vaak om (her)ontwikkelingsgebieden waar gelijktijdig en over een lange tijdsperiode meerdere projecten opgezet worden. Er worden ambitieniveaus geformuleerd, de marktomstandigheden wijzigen gedurende de planningsperiode, de politiek wil haar grip op de ontwikkeling behouden, en tegelijkertijd moet er zicht blijven op de financiële uitganspunten en moet de voortgang gewaarborgd worden. Bij dit soort ontwikkeling is programmamanagement een belangrijk sturingsmechanisme. De programmamanager is, namens de opdrachtgevers, de regisseur van de ontwikkeling. In het programmateam wordt essentiële kennis op het gebied van stedenbouw, stedelijke modellen, financiën en planning bijeengebracht. De programmamanager is aanspreekpunt voor de diverse ontwikkelingsmanagers en rapporteert op beleidsniveau naar de opdrachtgever(s). D&M is in staat om uw Programmamanagement te verzorgen.

Grootschalige ontwikkelingen worden op een ander schaalniveau bestuurd. Het gaat dan veelal om gebieden die (her)ontwikkeld worden door de realisatie van meerdere projecten en over een zeer lange tijdsperiode (1 jaar en langer). Er worden ambitieniveaus geformuleerd, de marktomstandigheden wijzigen gedurende de planningsperiode, de politiek wil haar grip op de ontwikkeling behouden, maar toch moet er zicht blijven op de financiële uitganspunten en moet de voortgang gewaarborgd worden.

De ontwikkelingsmanager zorgt voor de ontwikkeling van een locatie vanaf het eerste idee tot en met de gebruiksklare oplevering.
De ontwikkelingsmanager heeft mandaat van de opdrachtgever en is geheel verantwoordelijk voor het eindresultaat, dus inclusief tijdige levering en financiën! De juiste ontwikkelingsmanager voor uw project is binnen D&M voorhanden.

In een Publiek Private Samenwerking (PPS) formuleren een publieke en een private partij gemeenschappelijke doelstellingen.
Zij formeren een projectteam met als opdracht het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen. Deze manier van werken is bijvoorbeeld goed toepasbaar voor het realiseren van publieke gebouwen zoals scholen en stadskantoren, maar functioneert ook goed bij een gemeenschappelijke grondexploitatie. Werken in een PPS vereist bijzondere kennis en ervaring, maar vooral de juiste aansturing van een PPS draagt in hoge mate bij aan het succes. D&M heeft ruime ervaring in de aansturing van PPS projecten.

Een project kenmerkt zich door een afgebakende opdracht en een planningsperiode met een duidelijk einde.
Een projectmanager kan een tijdelijke organisatie samenstellen, is doelgericht en heeft een sterke focus op het eindresultaat. Het leiden van projecten vraagt om een bepaald type mens en de juiste ondersteunende middelen en systemen. Dit zijn de mensen die D&M een gezicht geven en zich graag inzetten voor uw projecten.

De ondernemingsplanning gaat over het bedrijfsproces en de beheersmaatregelen (tijd, kwaliteit, organisatie, informatie) die daarvoor noodzakelijk zijn. Bedrijven met een consistente strategie zijn aantoonbaar succesvoller dan minder doelgerichte collega’s. Hoe formuleert u als directie een waardevolle strategie en hoe kunt u deze strategie laten doorklinken op de werkvloer? De abstractie van een strategie staat ver af van de werkelijkheid van alledag. Daarom komen bedrijven vaak niet verder dan allerlei fraai geformuleerde algemeenheden. D&M Properties formuleert met u een strategie die past bij de identiteit van de organisatie. Vervolgens maken wij de strategie voor u en alle medewerkers “voelbaar” tot op iedere werkplek.

Vastgoedprojecten hebben een grote impact op de bedrijfsvoering van een onderneming, beheersing van vastgoedrisico’s kan dit in de hand houden.
Het beheersen van vastgoedrisico’s krijgt nog steeds te weinig aandacht. Tegelijkertijd worden wet- en regelgeving almaar strikter. Dit vraagt om een aanzienlijke ontwikkeling op dit gebied. Zodra er een helder beeld is van het risicoprofiel van de onderneming of activiteit zijn de risico’s effectief te managen. Risicomanagement voor D&M Properties begint op projectniveau, onze expertise strekt zich echter uit van gebiedsexploitaties en vastgoedportefeuilles tot en met de resultaten op bedrijfsniveau. Vroegtijdig en zorgvuldig identificeren van de risico’s biedt inzicht in de betekenis en creëert bijna altijd direct een beeld van de manier waarop de risico’s hanteerbaar te maken zijn. Tijdige signalering en onderkenning hebben al vaak gezorgd voor eliminatie of overdracht van aanzienlijke risico’s.

Soms is een abrupte wijziging in de structuur of werkwijze van een organisatie noodzakelijk.
Niet altijd zijn dan de juiste mensen voorhanden. Het kan zelfs wenselijk zijn om majeure wijzigingen te laten begeleiden om daarmee de extra inspanning die dit vraagt makkelijker op te kunnen vangen.

Wanneer het de beste keuze is de leiding van een organisatie of afdeling tijdelijk extern te beleggen, is interim management aan de orde.
De interimmanager moet zich snel kunnen inleven in de heersende cultuur, het vakgebied kennen en de ervaring hebben om een organisatie aan te sturen. Het is niet voor niks dat dit type manager dun gezaaid is. Wanneer het gaat om vastgoedorganisaties heeft D&M enkele goede kandidaten in haar netwerk. Met een telefoontje weet u of de juiste kandidaat voor u beschikbaar is.